Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

1904962
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
392
1768
2160
32023

Twoje IP: 3.239.56.184

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Informacje o Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Rzeszotarach 2019/2020

Do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Rzeszotarach w roku szkolnym 2019/2020  uczęszcza 37 dzieci (w tym 12 dzieci sześcioletnich, 15 dzieci pięcioletnich, 7 dzieci czteroletnich, 3 dzieci trzyletnich).

Jesteśmy szczególnie zatroskani o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych naszej opiece.

Zapewniamy naszym wychowankom dobrą zabawę i edukację w grupie rówieśników.

Zależy nam na dobrym przygotowaniu dziecka do przyszłych obowiązków i zadań szkolnych.

Jesteśmy otwarci na działania w środowisku lokalnym.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia  w zajęciach, w których w oparciu o PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, zapewnia się im  opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej".

Zgodnie z powyższą PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ celem wychowania przedszkolnego jest:

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.