Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

2780259
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
1061
1304
1061
58947

Twoje IP: 3.236.13.53

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Program wychowania przedszkolnego

Programy realizowane w Przedszkolu:

I. Program wychowania przedszkolnego
Wydawnictwo: Grupa MAC S.A.
Autorki programu: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Odbiorcy programu: przedszkola ogólnodostępne, ogólnodostępne z oddziałami
integracyjnymi, integracyjne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne
formy wychowania przedszkolnego.
Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym od 3. do 6. roku życia o harmonijnym i
nieharmonijnym rozwoju oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych (orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie
nauczania indywidualnego, opinia o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia).

Program wychowania przedszkolnego jest całkowicie zgodny z wymaganiami
Postawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017 r. –
Dziennik Ustaw z dnia 24. Lutego 2017 r., poz. 356).

Realizacja programu umożliwia pełne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 • Program uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze dzieci rozwijających się w sposób harmonijny, jak i tych, które wymagać będą różnych form edukacji włączającej i wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Program jest innowacyjny i umiejętnie łączy zapisy podstawy programowej wychowania
  przedszkolnego z kształtowaniem kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Struktura programu jest przejrzysta i uporządkowana, w logiczny sposób łączy jego
  poszczególne elementy.

 • Program stawia dziecko i jego potrzeby w centrum oddziaływań nauczyciela, które
  warunkowane są przez jego indywidualne predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca
  uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego,
  współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności.

 • Program kierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, uwzględniając dzieci o
  nieharmonijnym rozwoju i potrzebie dodatkowego wspomagania rozwoju. Wspiera
  nauczyciela w roli pierwszego diagnosty dziecka, wskazuje możliwości planowania działań
  terapeutycznych, podkreślając w tym procesie rolę współpracy z rodzicami dziecka. Dzięki
  zaproponowanym aktywizującym metodom pracy pozwala na skuteczne prowadzenie
  edukacji włączającej.

 • Program opiera się na spójnych podstawach pedagogicznych (pedagogika transgresyjna),
  dydaktycznych oraz sprawdzonej metodyce pracy. Jest elastyczny i pozwala na
  indywidualizację kształcenia w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Założenia programu i opisane efekty pracy warunkują pełne i komplementarne
  przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2021/2022 pracujemy na pakietach edukacyjnych wyd. MAC "Nowe przygody Ady i Olka" (grupy 4, 5 i 6 latków), oraz "Ada i Olek" (grupa 3 latków).

II. Program profilaktyczno – wychowawczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzeszotarach.

III. Programy i innowacje pedagogiczne autorstwa nauczycieli naszej placóki.