Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

2817025
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
953
1063
953
30665

Twoje IP: 3.229.142.91

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
1. Nazwa jednostki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzeszotarach
2. Tel. 076 – 887-12-20 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
4. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole w Rzeszotarach
5. Rodzaj umowy: umowa o pracę na rok szkolny 2021/2022 z możliwością przedłużenia
Określenie wymagań aplikacyjnych:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu,
3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
6. przestrzega podstawowych zasad moralnych,
7. mile widziane: dodatkowe kwalifikacje np. j. angielski, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, doświadczenie zawodowe w pracy w przedszkolu,
uzdolnienia muzyczne, plastyczne, gra na instrumencie

Warunki pracy:
1. Wynagrodzenie nauczycieli: zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wykształceniem według tabeli MEN,
2. Siedziba Przedszkola : Rzeszotary, ul. Szkolna 1
3. Praca z dziećmi - realizacja zajęć zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. 4. Zakres obowiązków nauczyciela przedszkola: 1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów ; 2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce; 5) ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia; 6) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy; 7) stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
8) włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci; 9) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka; 10) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej; 12) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej; 13) udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora; 14) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 15) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 16) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp; 17) realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących.
Dokumenty składane w ofercie :
1. list motywacyjny,
2. wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz awans zawodowy,
4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela,
Jednocześnie informuję, że:
1. Administratorem podanych przez kandydata danych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach ul. Wiejska 68, tel. 076-887-12-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych przez kandydata jest wymogiem ustawowym wynikającym z Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela i innych obowiązujących przepisów prawa. Konsekwencją braku podania danych będzie odrzucenie oferty z powodu braków formalnych.
7. Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentowania procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 2018 o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity. Dz. U. z 2019r. poz.1781).
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „ oferta - nauczyciel przedszkola" należy składać do 09 czerwca 2021r. do godz. 15.00 do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach lub wysłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego).
O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
O wyborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
Jeżeli w tym terminie nie wpłyną oferty na ww. stanowisko pracy, nabór zostaje przedłużony do momentu znalezienia nauczycieli zainteresowanych podjęciem pracy. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu w Rzeszotarach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na osobisty wniosek w terminie 14 dni tygodni od dnia zakończenia rekrutacji.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach,
mgr Barbara Jankowicz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie