Dziennik Elektroniczny

Dziennik Elektroniczny

Strefa ósmoklasisty

2780122
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ten miesiąc:
924
1304
924
58810

Twoje IP: 3.236.13.53

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

fundacja POLSKA MIEDŹ

Archiwalna strona Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Raport z ewaluacji całościowej

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W WARUNKACH COVID-19

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RZESZOTARACH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 41o ze zm.)
 • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Procedura ma na celu:

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły podczas zajęć organizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzeszotarach

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :

wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/ opiekunowie prawni, uczniowie.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W PRZEDSZKOLU W RZESZOTARACH

 1. Od dnia 1 września 2021 roku zaczynamy zajęcia w Przedszkolu w Rzeszotarach.
 2. Na terenie przedszkola nie przebywają osoby z zewnątrz nie będące pracownikami.

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE DZIECI

 1. Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są przez rodziców/ opiekunów prawnych tylko dzieci zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 2. Każdorazowo przed wejściem do budynku dzieciom mierzona jest temperatura. W przypadku niepokojących objawów ponownie mierzymy temperaturę. Brak zgody rodzica/ opiekuna prawnego na wykonanie pomiaru temperatury skutkuje nieprzyjęciem dziecka do oddziału. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko zostaje odesłane do domu. ( temperatura podwyższona 37.1oC )
 3. Przy wejściu do budynku wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 4. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola od 6:30 do 8:00. W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który pomaga przy jego przebraniu się i odprowadza je do grupy. Rodzic nie wchodzi do budynku. Po godzinie 8:00 placówka zostaje zamknięta. Procedura przyjęcia dzieci zostaje zakończona. W wyjątkowych przypadkach , późniejsze przybycie dziecka do placówki winno być zgłoszone wychowawcy z podaniem godziny przyjścia.
 5. Czas odbierania dziecka z przedszkola:

- od 12:00 do 12:30 ( dzieci zapisane na 5 godzin bezpłatnych),

- od 15:00 do 16: 30.

W wyznaczonym czasie rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do budynku przedszkola, sygnalizuje domofonem swoje przybycie. Pracownik przedszkola przyprowadza dziecko, pomaga przy jego przebraniu się i przekazuje dziecko rodzicowi.

ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości   ( dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, a pojedynczo lub w parach), wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali.
 2. Dziecko przebywa w jednej sali ze swoją grupą oraz nauczycielem.
 3. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowanie są zajęcia z dziećmi i prowadzi gimnastykę przy otwartych oknach. Po zajęciach sale są dezynfekowane.
 4. Dzieci, pod nadzorem nauczyciela, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejącego na terenie szkoły placu zabaw i boiska (każda grupa osobno). Po skończeniu korzystania z placu zabaw sprzęt jest dezynfekowany.
 7. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światłą etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników szkoły są dezynfekowane.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2

 1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – gabinet pielęgniarki.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba niezwłocznie przychodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 4. Dyrektor Szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID-19.
 5. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
 6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia.
 3. Na teren przedszkola nie wpuszczane są żadne osoby z zewnątrz.
 4. Upoważnienia udzielone do przyprowadzenia i odbierania dziecka zachowują ważność.

KLASY I –III

Obowiązek noszenia maseczek

1. Podczas przebywania w klasie uczniowie nie są zobowiązani do zakrywania nosa i ust, natomiast każdorazowo po wyjściu z sali zobowiązani są do założenia maseczki.

2.Podczas transportu autobusowego rodzice zapewniają dzieciom maseczki.

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

1. Na zajęcia w kl. I –III przyprowadzane są przez rodziców/opiekunów lub przychodzą samodzielnie tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury). Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać/ posyłać dziecka do szkoły.

2. Rodzic przyprowadza dziecko przed wejście do budynku szkolnego – dziecko wchodzi do budynku samodzielnie, rodzic nie wchodzi do budynku szkolnego.

3. Każdorazowo przed wejściem do budynku dzieciom mierzona jest temperatura. Rodzic wypełnia obligatoryjnie oświadczenie (załącznik nr 1). Brak zgody rodzica /opiekuna na wykonanie pomiaru temperatury skutkuje nieprzyjęciem dziecka do szkoły. Pomiar temperatury wykonuje się trzykrotnie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37,1 stopni) dziecko zostaje odesłane do domu.

4. Po wejściu do budynku uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.

5. Czas schodzenia się dzieci odbywa się w godz. 7:30 – 7.50 wg ustalonej kolejności:

Dzieci dojeżdżające – godzina 7.10

Klasa III– godzina 7.30- 7.35

Klasa II – godzina 7.35 – 7.40

Klasa I – godzina 7.40 -7.45

O godzinie 8.00 placówka zostaje zamknięta. Procedura przyjęcia uczniów zostaje zakończona.

6. Po zajęciach lekcyjnych rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do budynku szkoły, nauczyciel szkoły przyprowadza dziecko i przekazuje rodzicowi. Wcześniejszy odbiór ucznia jest możliwy po ustaleniu godziny z wychowawcami. Rodzic dzwoni dzwonkiem, oczekuje na dziecko przed szkołą, nie wchodzi do niej.

7. Po zakończeniu zajęć uczniowie poszczególnych klas korzystają z szatni rotacyjnie.

8. Obiady uczniowie spożywają w stołówce, która znajduje się w budynku przedszkola.

9. Dzieci nie uczęszczające na religię pozostają podczas zajęć religii w klasie, nie uczestnicząc w zajęciach.

10. Przed wejściem do sali komputerowej nauczyciel pilnuje, aby uczniowie zdezynfekowali ręce lub założyli rękawice jednorazowe. Sprzęt komputerowy będzie dezynfekowany po każdych zajęciach.

Organizacja pobytu ucznia w szkole

1. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości, wykorzystuje się całą wolną przestrzeń sali.

2. Z sali w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali .

5. Nauczyciel wietrzy salę co najmniej co godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Po zajęciach sale są dezynfekowane.

6. Pod opieką nauczyciela dzieci korzystają z istniejącego na terenie szkoły placu zabaw i boiska (każda grupa osobno).

7. Nauczyciele tak organizują pracę i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

8. Poszczególne klasy spędzają przerwy w swoich klasach, na plac zabaw wychodzą rotacyjnie, w godzinach ustalonych przez wychowawców klas.

9. Wychowawcy pilnują, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, oraz po skorzystaniu z toalety.

10. Uczeń nie może przynosić do szkoły żadnych własnych zabawek ani niepotrzebnych przedmiotów.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

1. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (pokój nauczycielski budynek 1 ).

2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.

3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.

4. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID19.

5. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.

6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, jak najszybciej dezynfekowane.

Formy kontaktu z rodzicami

1. Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez e-dziennik i telefonicznie.

2. W pilnych i uzasadnionych przypadkach kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą klasy z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

KLASY IV-VIII

 1. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:
  1. Pracownik pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje z uczniami. Podczas zajęć nie musi pracować w maseczce. W masce porusza się w częściach wspólnych.
  2. Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w Szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
  3. Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.
  4. Co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  5. Może wychodzić z uczniami na zewnątrz Szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5m.
  6. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
  7. Po powrocie do Szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 1,5 m.
  8. Dba o higienę rąk- często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolic twarzy, ust, nosa i oczu
  9. Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
  10. W przypadku zarażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 1. 3.OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
  1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach.
  2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.
  3. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  5. Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.
  6. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły.
  7. Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą do budynku szkoły.
  8. Podczas transportu autobusowego rodzice/opiekunowie prawni zapewniają dziecku maseczkę.
 1. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:
  1. Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.
  1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy po częściach wspólnych budynku (korytarze, toalety, szatnia) poruszają się w maseczkach.
  2. W sali, w trakcie zajęć dydaktycznych, uczeń może zdjąć maseczkę.
  3. Codziennie rano, przy wejściu przed zajęciami lekcyjnymi, uczniom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko zostaje odesłane do domu.
  4. Pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel dyżurujący.

Temperatura w granicach normy do 36.9o C,

Temperatura podwyższona powyżej 37.1o C

  1. W wypadku podwyższonej temperatury pomiaru dokonuje się trzykrotnie.
  2. Jeżeli przy pomiarze temperatury będzie ona podwyższona (powyżej 37,1oC), uczeń nie zostanie wpuszczony do budynku Szkoły, o zaistniałym fakcie pracownik/nauczyciel bezzwłocznie powiadomi rodziców. Uczeń zostanie odesłany do domu lub będzie oczekiwał na rodzica/ opiekuna prawnego.

Rodzice/ opiekunowie prawni podpisują oświadczenie (załącznik nr. 1)

  1. Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m. od innych osób, każdorazowo przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.
  2. Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć.
  3. Uczeń w sali lekcyjnej zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.
  4. W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki,
  5. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
  6. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi do na zajęcia.
  7. Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w szkole.
  8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury.
  9. Dzieci nie uczęszczające na religię pozostają podczas zajęć w klasie. Nie uczestniczą w zajęciach.
  10. Przed wejściem do sali komputerowej nauczyciel pilnuje aby uczniowie dezynfekowali ręce.
  11. Przed wejściem na salę gimnastyczną uczniowie dezynfekują ręce. Dzieci korzystają z szatni w sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczny odstęp (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
  12. Uniemożliwione zostaje przychodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
  13. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
  14. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka)
  15. W miarę możliwości zajęcia z wychowania fizycznego zostają prowadzone na otwartej przestrzeni.
  16. Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
  17. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 1. 5.PRZYCHODZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY
 1. Czas schodzenia się uczniów do Szkoły odbywa się według planu:
 1. Uczniowie przebierają się w wyznaczonych miejscach i udają się do swoich klas.

Szafki znajdują się w wyznaczonych miejscach:

Kl. IV – parter, sala kl. IV

Kl. V – korytarz I piętro

Kl. VI – szatnia parter

Kl. VII – I piętro, sala kl. VII

Kl. VIII – szatnia parter

3. Na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy.

 1. 6.ORGANIZACJA POBYTU UCZNIA W SZKOLE
 1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy po częściach wspólnych budynku (korytarze, toalety, szatnia) poruszają się w maseczkach.
 2. W sali, w trakcie zajęć dydaktycznych, uczeń może zdjąć maseczkę.
 3. Uczniowie na zajęciach dydaktycznych mają przepisane miejsce, którego nie zmieniają.

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz pozostawiać swoich podręczników i przyborów w swoich szafkach.

5. Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali.

6. Nauczyciel wietrzy sale w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Po zajęciach sale są dezynfekowane.

7. Po każdej przerwie klamki, poręcze oraz toalety są dezynfekowane.

8. Wyjścia z sal lekcyjnych na przerwy odbywają się według planu:

8. Rekomenduje się korzystanie z toalety podczas lekcji.

9. Wydawanie obiadów dla uczniów klas IV-VIII

10. Nauczyciel tak organizuje pracę i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

11. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez uczniów oraz pracowników szkoły są dezynfekowane.

 1. FORMY KONTAKTU Z RODZICAMI
 1. Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez e – dziennik oraz telefonicznie.
 2. W nagłym wypadku lub w razie potrzeby rodzic umawia się z nauczycielem na spotkanie indywidualnie, na konkretną godzinę. Spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 4. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora Szkoły i przeprowadza pozostałych uczniów do innego wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 5. Dyrektor Szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie szkoły zachorowania na COVID19.
 6. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
 7. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, jak najszybciej dezynfekowane.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH COVID-19 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZESZOTARACH

1. Od dnia 1 września 2021 r. w świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rzeszotarach prowadzi się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

2. W pierwszym dniu korzystania z zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez dziecko, rodzic/prawny opiekun wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia oraz zobowiązuje się do natychmiastowego informowania szkoły o jakiejkolwiek zmianie informacji zawartych w oświadczeniach.

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku

4. Uczeń przychodzący na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dezynfekuje ręce i zajmuje miejsce w sali, w której nie musi przebywać w maseczce. Natomiast każde wyjście z sali zobowiązuje ucznia do założenia osłony na usta i nos.

5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w osobnej sali                     i rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej.

6. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły, dzwonią dzwonkiem przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed budynkiem.

7. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu  na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

8. W przypadku korzystania ze sprzętu na boisku podczas zajęć będzie on regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.9. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z uczniami na terenie szkoły prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w szkole.

                                                           Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

                                                                                              mgr Barbara Jankowicz